ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Adatkezelésre 2018. június 18. napját követően kerül sor


Az alábbi tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, az "ELFOGADOM AZ ADATKEZELÉSI NYILATKOZATOT" gombra kattintva elismeri, hogy az adatkezelésről megfelelő és teljes körű tájékoztatást kapott, és kifejezett beleegyezését adja az Ön (továbbiakban felhasználó/érintett) által megadott személyes adatok alábbiakban meghatározott terjedelmű kezeléséhez.

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat, és hozzájárulását azután adja meg!


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintett önkéntes hozzájárulása, jelen adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végezhető. A honlapon közvetített vagy kínált szolgáltatások/nyeremények vonatkozásában a személyes adatok megadása feltétele az adott szerződés létrejöttének, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a szerződés létrejöttét. A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Ez azzal járhat, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

  1. 1 A szolgáltató honlapon folytatott fő tevékenysége vízipipák és kiegészítőinek árusítása.
  2. 2 Jelen honlapon keresztül kínált, illetve közvetített szolgáltatásokra, illetve az ezekre vonatkozó szerződés megkötése, teljesítése, módosítása, nyilvántartása, állományban tartása, a szerződésből származó követelések megítélése, kötelezettségek és jogok érvényesítése 2018. június 1. napjától.
  3. 3 A Felhasználók azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a Felhasználói jogosultságok azonosítása, a szolgáltatás testre szabásának elősegítése, kényelmi funkciók igénybevétele, a szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése.
  4. 4 A regisztráció során a felhasználó kötelezően megadható adatokat közöl/közölhet. A kötelezően megadandó adatok felhasználó általi megadása is önkéntes! A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési ország, születési dátum, lakcím, mobil telefonszám).
  5. 5 A megkeresés módja: eDM (hírlevél, személyre szabott e-mail). A kezelt adatokat szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.
  6. 6 IP naplózás: A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek IP címei a felhasználó általi regisztráció, valamint hitelesítő e-mail aktiválása alkalmával, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülhetnek. Ennek célja azon IP címek kiszűrése, amelyről érkező többszöri kapcsolatfelvételek a szerverre nézve biztonsági kockázatot jelentenek. A felhasználók címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.
  7. 7 Remarketing címkézés: A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltató közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

KORHATÁR

Az Info tv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezelési hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez nem szükséges törvényes képviselőjének belegyezése, vagy utólagos jóváhagyása.


AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLY

Az adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja.
Adatkezelő neve: BG Aladdin Kft. a jelen tájékoztatóban adatkezelő/szolgáltató)
Adatkezelő képviselője: Beckl Gáborné (Ági)
Adatkezelő székhelye: 2851 Környe, Hegyalja út 11.
E-mail címe:
Telefonszáma:


AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY

Az adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. Társaságunk adatfeldolgozóinak listája a későbbiekben majd Itt érhető el. A jelen nyilatkozat szerinti hozzájárulás megadásával ezen listát is tudomásul veszi, ezért kérjük, hogy tekintse meg!


AZ ADATKEZELÉS HELYE

A személyes adatok a társaságunk által bérelt szervereken kerülnek tárolásra. Adatbiztonsági okokból ezekről további tájékoztatást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és bíróság részére adhatunk.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Szolgáltató a honlap működéséig de maximum 5 évig jogosult az adatokat kezelni.


AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett jogait különösen az Info tv. 14-17. §-a tartalmazza.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Info tv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az érintett jogait a partnerekkel szemben közvetlenül is érvényesítheti.


Adattovábbítás

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Naspers OCS Hungary KFT minősül.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja


ADATOK TÖRLÉSE

Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Az adatok törlését a felhasználó az e-mail címre történő kérelemmel kérheti, avagy a következő linken kérheti: https://aladdinpipa.hu/kerdezz. Amennyiben a felhasználó általában kéri adatai törlését, a szolgáltató saját adatbázisából törli a felhasználó minden adatát


AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI


SZOLGÁLTATÓNAK BENYÚJTOTT KIFOGÁS

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szolgáltató a hozzá benyújtott panaszokat 25 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.


HATÓSÁGI PANASZ

Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: https://naih.hu; Tájékoztató eljárásról: https://www.naih.hu/tajekoztato-az-adatvedelmi-hatosagi-eljarasokrol.html)


BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.


KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.


ADATBIZTONSÁG

Az adatok rögzítése és tárolása: adatkezelő törekszik a mindenkor elérhető biztonsági megoldások közül hatékony védelmi megoldásokat alkalmazni.


VISSZAÉLÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

Amennyiben a szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a felhasználó, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor a szolgáltató megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.
Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként jogosulatlanul fér hozzá személyes adatokhoz, illetve más módon a személyes adatokkal visszaél, úgy a szolgáltató megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.


HOZZÁJÁRULÁS

Nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást teljes körűen megkaptam, az abban foglaltakat megismertem és megértettem a társaság (adatkezelő) tevékenysége szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében. Kijelentem, hogy a megadott adataim a saját személyes adataim. Hozzájárulok, hogy a szolgáltató a személyes adataimat, felvegye, rögzítse, kezelje. A hozzájárulás kifejezetten kiterjed a szolgáltató adatfeldolgozójára is.